Author: Spirit of Sailing

12mR “Vanity V”

12mR “Vanity V”

12 Metres “Anitra” and “Sphinx”

12 Metres “Anitra” and “Sphinx”

12mR “Kiwi Magic”

12mR “Kiwi Magic”

12mR “Flica II”

12mR “Flica II”

12 Metres “Flica II”, “Chancegger” and “Wings”

12 Metres “Flica II”, “Chancegger” and “Wings”

12 Metres “Chancegger”, “Vim” and “Vanity V”

12 Metres “Chancegger”, “Vim” and “Vanity V”

12mR “Anitra”

12mR “Anitra”

12 Metres “Flica II”, “Wings”, “Vim” and “Triv…

12 Metres “Flica II”, “Wings”, “Vim” and “Trivia”

12mR “Sphinx”

12mR “Sphinx”

12mR “Vanity V”

12mR “Vanity V”