Author: Spirit of Sailing

creationfromnothingness:

creationfromnothingness:

Johannes Holst: Elbsegler, 1959

12mR “Vanity V”

12mR “Vanity V”

12 Metres “Anitra” and “Sphinx”

12 Metres “Anitra” and “Sphinx”

12mR “Kiwi Magic”

12mR “Kiwi Magic”

12mR “Flica II”

12mR “Flica II”

12 Metres “Flica II”, “Chancegger” and “Wings”

12 Metres “Flica II”, “Chancegger” and “Wings”

12 Metres “Chancegger”, “Vim” and “Vanity V”

12 Metres “Chancegger”, “Vim” and “Vanity V”

12mR “Anitra”

12mR “Anitra”

12 Metres “Flica II”, “Wings”, “Vim” and “Triv…

12 Metres “Flica II”, “Wings”, “Vim” and “Trivia”

12mR “Sphinx”

12mR “Sphinx”