sumi-no-neko: 大野麦風  Ohno Bakufu  (1888 – 1976)…

sumi-no-neko:

大野麦風  Ohno Bakufu  (1888 – 1976)
Lobster, 1950