“ Japanese Sailors at Yokosuka, Japan  –  1938 “

“ Japanese Sailors at Yokosuka, Japan  –  1938 “